Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVI, брой 7, октомври-ноември 2014

Първата възможност за финансиране на бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност” стартира в началото на 2015г.

Деница Николова е партньор в консултантска компания „ИЮ консулт“ ООД. Тя има над 10-годишен консултантски опит в предприсъединителните и оперативните програми на ЕС и други международни донорски програми. Деница е член на УС на Българската асоциация на ко

През периода 2014-2020г. ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще разполага с 1,39 млрд. евро за бизнеса, 21% от които за Приоритетна Ос 1 - „Технологично развитие и иновации“; най-много средства - 50% са за финансиране на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия“ и над 25% за внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3.

Министерство на икономиката планира да стартира програмата в началото на 2015г. с една от най-популярните сред бизнеса процедури - за Подобряване производствения капацитет на МСП. Старта на процедурата ще е още през януари 2015г. с три крайни срока за кандидатстване през 2015г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 150 млн. евро, а максималният размер на помощта за един проект е 1 млн. лв. От тази сума ще могат да се възползват микро, малки или средни предприятия от сектори преработка, ИТ, медии и комуникации. Целите на процедурата са подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, както и засилване на експортния потенциал на предприятията. Максималният процент на финансиране варира между 35%-70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ. Максималният процент на интензитет на помощта се определя от новата карта на регионалните помощи в България за периода 2014-2020г., като за големи предприятия е 50% от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и 25% в Югозападния регион. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20% за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 - от средни предприятия.

След средата на 2015г. се очаква и прием на проекти по приоритетна Ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ с безвъзмездната финансова помощ за един проект до 1,5 млн.лв.при интензитет между 35% - 70%, а общият бюджет на процедурата е в размер на 97 792 000 лв. Допустимите кандидати отново са МСП, но няма да има толкова тясно секторно ограничение. Ще се подкрепят инвестиционни разходи за закупуване на ДМА и ДНА, СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление; консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

В края на 2015г. ще стартира прием на проекти и по друга много атрактивна за бизнеса процедура- Подкрепа за иновациите в предприятията. Ще се финансират разходи за придобиване на ДМА и ДНА; консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Финансова помощ за един проект ще е до 500 000 лв., при интензитет между 35% - 85% в зависимост от категорията предприятие и вида на дейностите.

ОПИК 2014-2020 ще финансира отново и финансови инструменти. Предвидени са 150 млн. евро разделени в четири вида фондове. Първият ще бъде за въвеждане на нови технологии (Фонд за технологичен трансфер) с бюджет 30 млн.евро от ЕС, плюс минимум 10% частно съфинансиране. Той ще инвестира парите като дялово финансиране, с максимална стойност на всяко вложение 1.5 млн. евро (по изключение и до 5 млн. евро), с цел да насърчи трансфера на нови технологии в бизнеса. Вторият фонд ще е за начално финансиране с капитал 55 млн. евро и 10% частен ресурс. Той ще отпуска до 50 хил. евро за проекти на фаза акселерация и до 500 хил. евро - за такива на фаза последваща инвестиция, с възможност за изключения до 800 хил. евро. Третият фонд ще е за рисков капитал, с бюджет от ЕС до 25 млн. евро и минимум 40% частен ресурс, ще подпомага финансово иновативните микро-, малки и средни предприятия във фазата на ранното им развитие с 200 хил. до 1.5 млн. евро годишно и до 5 млн. евро в едно предприятие. Четвъртият фонд ще е за съфинансиране, включително и мецанин. Той ще има за цел също да подпомага финансово иновативните малки и средни компании в България, парите от ЕС ще са до 40 млн. евро, а частното участие - минимум 40%. Инвестициите му ще са от 500 хил. до 3 млн. евро годишно и до 10 млн. евро за едно предприятие. Отделно, както и сега, се предлага да бъдат заделени средства за по-изгодни банкови продукти - основно гаранции за около 190 млн. евро. Има заделени и 15 млн. евро за микрофинансиране.ИЮ Консулт

София 1113, кв. Изток, ул. Николай Хайтов 3А, Бизнес център Есте, ет. 1
тел.:02/ 4398002
факс:02/ 4398019
088/ 8932046


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката