Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 5, август-септември 2016

Програмата за добавена стойност на NSK помага на завод за сладкарски и захарни изделия да спести над 80 000 евро годишно

Използването на неподходящи лагери или некоректният им монтаж може да намали производителността на оборудването или дори да доведе до спиране на работата на цяло предприятие. С оглед на това, програмата за добавена стойност AIP (Added Value Programme) на NSK, се е превърнала в инструмент за решаване на индустриални проблеми, свързани с машини и системи, които използват лагери и/или други елементи, свързани с предаване на движение. Проектирана да направи процесите по експлоатацията и поддръжката по-ефективни и рентабилни, AIP е в състояние да донесе ползи и икономии с всяка стъпка от изпълнението си. Сред последните, уверили се в предимствата, които AIP може да предостави, е голям британски производител на сладкарски, захарни изделия и дъвки, който в резултат на работата си с експертите на NSK постига годишни икономии, превишаващи 80 000 евро.Снимка: Капсулованите сачмени лагери на NSK решават проблемите, причинени от повреди, в завода за сладкарски и захарни изделия.

В сладкарския завод повредите на ролковия конвейер към съда, в който се потапят изделията, са чести. След привличане на NSK за оценка на този все по-скъпо струващ проблем, започва задълбочено проучване на технологичния процес и инсталираното техническо оборудване. Екипът на водещия японски производител, занимаващ се с прогрмата AIP, заключава, че комбинация от двуконтактни (DDU) уплътнения с капсуловани сферични лагери на NSK и препроектиране на схемата на лагеруване ще спомогне за намаляване на технологичните престои значително, като същевременно ще намали разходите за труд, както и за лагери.

Програмата AIP на NSK се поддържа от специалисти, които използват изпитана и многократно прилагана методология за разработване на оптималното решение за всяко специфично приложение на клиента. Те работят в тясно сътрудничество с неговите екипи по инженерно осигуряване и поддръжка, за да вземат под внимание всеки детайл.

Индикация за сериозността на проблема в завода за сладкарски и захарни изделия е, че инженерите по подръжката са сменяли лагерите приблизително на всеки седем седмици, а това е водело до продължителни непланови престои на машината. Разходите за човешки труд и изгубеното време за производство, заедно с разходите за подмяна на лагерните възли показвали, че това е много скъпо и неподходящо решение.

Първоначално от NSK предложили промяна, състояща се в преминаване към капсулованите сферични лагери на компанията. Тези лагери са "капсуловани за целия период на експлоатация" (т.е. лагерът е затворен и от двете страни) и се характеризират с високонадеждна конструкция на уплътняване. За подобряване на експлоатационния живот чрез защита срещу проникване на замърсявания от прах и влага, двуконтактните уплътнения на NSK са с три уплътнителни пръстена. Единият формира контакт със страничната повърхност на вътрешния пръстеновиден канал, докато другите два образуват стегнати безконтактни стеснения в двете страни на контактния уплътняващ ръб. Важно е да се отбележи, че аксиалното уплътняване означава също, че утечките на мазилна течност са намалени в сравнение със стандартните уплътнения, особено в приложения с въртящ външен пръстен.

Експлоатационният живот на лагерите е изключително важен фактор при оборудването за обработка на материали, защото е директно свързано с времето за реално производство. Това е фактор, който е взет под внимание незабавно от екипа на NSK. Част от ангажимента, поет от AIP екипа на NSK, е за постигане на по-висока ефективност чрез идентифициране на потенциални възможности за повишаване на рентабилността, оптимизиране на експлоатацията и поддръжката, минимизиране на непланираните престои на машините и предприятието, както и посредством намаляване на разходите, свързани с осигуряване на непрекъснаност на производствените процеси.

Друг проблем, открит от експертите на NSK по отношение на ролковия конвейер в завода е, че използваната схема на лагеруване включва три лагерни възли, монтирани заедно, без отстояние един от друг, от всяка страна на ролката. А лагерите не са конструирани да работят в подобна схема, тъй като така те не поемат еднакъв товар и също така работата им е нарушена от предварително аксиално натоварване.

Вследствие на това експертите на NSK предлагат монтиране на дистанционираща шайба между всеки лагер, установена практика в промишлеността, която позволява два или повече лагера да бъдат монтирани заедно, без да са предназначени за този вид лагеруване. Решението осигурява необходимото разделяне и избягва предварително аксиално натоварване. В допълнение, то улеснява и подобрява разпределянето на натоварването по време на експлоатация.

На базата на предложението на NSK за нови лагерни възли и дистанциониращи шайби са проведени изпитания, което показват незабавно подобрение в експоатацията на конвейера. Нещо повече, периодите между плановите ремонти на ролката могат да бъдат удължени до една година, което улеснява изискванията по отошение на поддръжката. На базата на намаленото време за непланиран престой и разходи за труд, както и за резервни части, общите годишни икономии за предприятието са в размер на 80 493 евро.


NSK Polska Sp. z o.o.

Warsaw Branch

Ul. Migdałowa 4/73

02-796 Warszawa

Агнешка Навроцка

Phone: +48 22 6451525

Fax: +48 22 6451529

nawrocka-a@nsk.comNSK Polska Sp. z o.o.

Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Агнешка Навроцка
Tel.: +48 22 6451525
Fax: +48 22 6451529


реклама