Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Аквасист Контрол реализира Електро и КИПиА на ПСОВ Созопол

Използваните програмно-технически средства са на фирма Siemens, а КИП са на фирмите Siemens и Hach. Реализираната система за управление включва три МСС-та и две SCADA системи. Разделението на съоръженията, управлявани от отделните МСС-та е на териториален и технологичен принцип. МСС1 управлява съоръженията от входната помпена станция. МСС2 управлява съоръженията от механичното и утайковото стъпало. МСС3 управлява съоръженията от биологичното стъпало и вторичните утаители. SCADA системите осъществяват: събиране и архивиране на данните от обекта, визуализация на процесите на мнемосхеми, дистанционно управление на процесите, настройка на параметрите на системата. Комуникацията между PLC от всяко МСС и честотните инвертори се осъществява по Profibus DP мрежа, а между отделните PLC и двете SCADA системи по Profinet мрежа. Чрез VPN е реализиран отдалечен достъп до цялата система за управление на ПСОВ Созопол, позволяващ отдалечено наблюдение, настройка и сервиз на системата.реклама