Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 7, ноември-декември 2020

Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване

Обхват на акредитацията.

Да извършва калибриране на:
Електронни и механични секундомери и таймери; Инсталационни тестери: Време за изключване на ЗП, ms/ Ток на изключване на ЗП, mA/ Импеданс на контур "Фаза - Защитен проводник, 􀀺"; Волтметри за постоянно и променливо напрежение (до 1000 V);
Калибратори за постоянно напрежение (до 1000 V) и променливо напрежение (до 750 V); Амперметри за постоянен и променлив ток (до 20A). Амперклещи до (1000 А); Калибратори на постоянен ток и променлив ток (до 10 А); Омметри за постоянен ток (до 1 Т􀀺). Мегаомметри (до 1Т􀀺); Мерки за елекрическо съпротивление (до 100 М􀀺). Честотомери (до 100 kHz); Измерители на капацитет (от 1 nF до 50 μF). Измерители на индуктивност (до 50 mH); Еднофазни средства за измерване на активна мощност (AC 23W до 2300 W, DC 10 mW и 2300W);
Средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от минус 1 bar до 700 bar); Термометри (цифрови, аналогови, течностни и радиационни от минус 40 °С до 1100 °С); Резисторни и електрични термопреобразуватели;
Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал; Барометрично налягане (БАРОМЕТРИ). Шублери; Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери); Щрихови мерки за дължина (ленти и ролетки до 30 m); Материални мерки за дължина;

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат № 1ЛК от 18.05.2018г. Заповед № А163 от 18.05.2018Унисист Лаборатория

София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 144
тел.:02/ 8861203, 8860562, 8863237


реклама